FSMA

Informatienota over het openbaar aanbod van aandelen van de Europese commanditaire vennootschap op aandelen met beperkte aansprakelijkheid genaamd friends for IZI69  comm V . ( BE0755.767.976 ) DIT DOCUMENT IS GEEN PROSPECTUS EN WERD NIET GECONTROLEERD OF GOEDGEKEURD DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN. 26 oktober 2018 WAARSCHUWING: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO ZIJN BELEGGING VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK TE VERLIEZEN EN/OF HET VERWACHTE RENDEMENT NIET TE BEHALEN. BELEGGINDSINSTRUMENTEN ZIJN NIET BEURSGENOTEERD : DE BELEGGER LOOPT HET RISICO GROTE PROBLEMEN TE ONDERVINDEN OM ZIJN AANDEEL AAN EEN DERDE TE VERKOPEN INDIEN HIJ DAT ZOU WENSEN.

1. Deze informatienota is opgesteld door Friends of IZI69 comm V, BE0755.767.976, , in het kader van een aanbod gebeurd zonder de publicatie van een door de FSMA goedgekeurde prospectus, aangezien het daarvan vrijgesteld is op grond van artikel 7, § 1, 2°, a), van de wet van 11 juli 2018 op het openbaar aanbod van beleggingsinstrumenten en op de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Het annuleert en vervangt alle vorige aanbiedingen van de Europese commanditaire vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Friends of IZI69 comm V.

2. Het openbaar aanbod is onbeperkt in tijd. De raad van bestuur heeft beslist om het maximum deelbewijzen van 190.000 stuks uit te geven.

3. Het maximum bedrag coöperatieve aandelen van dit nieuwe openbaar aanbod dat kan worden onderschreven en aangehouden afhankelijk van de marktwaarde.

4. De investeerder loopt het risico om het gehele geïnvesteerde bedrag te verliezen. Hij zal zijn kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen als Friends of  IZI69 comm V in faling gaat en als zij er niet in slaagt om winst te maken. Het huidige netto bedrijfskapitaal van Friends of  IZI69 comm V is niet voldoende om de projectontwikkelingskosten of projectverliezen te dekken tot het project de mogelijke rentabiliteitsdrempel bereikt.

5. Aangezien Friends of  IZI69 comm V. nog geen significante en permanente bron van inkomsten uit haar huidige activiteiten heeft, worden de ontwikkelingskosten voornamelijk gedekt door de bedragen die de coöperanten investeren.

6. Friends of IZI69 comm V. verzoekt daarom alle personen die overwegen om op het huidige aanbod in te schrijven, om vooraf met aandacht de hierna volgende informatie te lezen en, zo nodig, gepast advies in te winnen om met volle kennis van zaken te kunnen oordelen.

Deel 1.

Beschrijving van de belangrijkste risico’s. Friends of IZI69 comm V. wenst de aandacht van het publiek te vestigen op het feit dat beleggen in aandelen van een vennootschap nooit zonder risico is: de investeerders dienen er bij hun beslissing rekening mee te houden dat een totaal verlies van hun inleg mogelijk is. Anderzijds is de verantwoordelijkheid van de coöperanten strikt beperkt tot het bedrag van hun inleg. Zij zijn niet samen noch solidair verantwoordelijk voor de schulden van de commanditaire vennootschap. Anders gesteld, hun maximaal risico blijft beperkt tot het totale verlies van hun inleg. Friends of IZI69 comm v. wil in het bijzonder de aandacht vestigen op de volgende risico’s, die inherent zijn aan de intekening op aandelen in het kader van het huidig aanbod.

Risico’s eigen aan de emittent

De belegger die via de huidige uitgifte één of meer aandelen verwerft wordt aandeelhouder, als hij het nog niet eerder was, en zijn inleg wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de vennootschap. Aangezien Friends of  IZI69 comm V. nog geen significante en permanente bron van inkomsten uit haar huidige activiteiten heeft, zijn de ontwikkelingskosten voornamelijk gedekt worden door de bedragen die de aandeelhouders investeren. Het huidige netto bedrijfskapitaal van Friends of  IZI69 comm V. is niet voldoende om de projectontwikkelingskosten of projectverliezen te dekken tot het project de mogelijke rentabiliteitsdrempel bereikt. Friends of IZI69 comm V. is ten andere blootgesteld aan het risico dat haar project wordt opgeschort of stopgezet op het einde van één of andere fase van het project, of door de raad van bestuur, of door de materiële en/of financiële onmogelijkheid om haar activiteit voort te zetten, of elk ander element dat een dergelijke invloed kan hebben. De investeerder zal dus begrijpen dat de succesvolle realisatie van dit openbaar aanbod geen zekerheid biedt. In geval van ontbinding of vereffening van de vennootschap wordt het eigen vermogen eerst gebruikt voor de aanzuivering van de passiva. Na de afbetaling van de passiva zal het kapitaal worden terugbetaald aan de aandeelhouders a rato van hun investering. De aandacht van de investeerder wordt gevestigd op het feit dat de uitoefening van de activiteit, indien de vergunning wordt verkregen, zowel voor de vennootschap als voor de investeerder talrijke risico’s met zich meebrengt:
– kredietrisico. De ontlener is niet meer in staat zijn krediet terug te betalen;
– liquiditeitsrisico. De vennootschap is niet meer in staat haar financiële verplichtingen na te komen;
– solvabiliteitsrisico. De vennootschap heeft geen aangepaste financiële mogelijkheden meer;
– faillissementrisico; – risico’s op rechtszaken, enz. De investeerder moet er zich van bewust zijn dat hij geen enkele waarborg krijgt omtrent de eventuele terugwinning van het bedrag van zijn investering. Hij loopt dus het risico een deel of het geheel van zijn geïnvesteerd kapitaal te verliezen.

B. Risico’s eigen aan roerende waarden.

De aandelen van Friends of  IZI69 comm V. vormen kapitaalbewijzen die geen bescherming genieten van het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten zoals bepaald in de wet van 17 december 1998 die handelt over de oprichting van een beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten en over de reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito’s en financiële instrumenten. De houders kunnen dan ook geen beroep doen op dit fonds in het geval dat Friends of  IZI69 comm V. insolvabel wordt.
Daarenboven dient men rekening te houden met de volgende risico’s:
– in geval van ontbinding of vereffening van Friends of  IZI69 comm V. kunnen de aandelen maar terugbetaald worden na het aanzuiveren van de passiva en in functie van het beschikbare vermogen;
– de aandelen zijn niet genoteerd op de beurs; hun uitgiftewaarde verschilt van hun intrinsieke boekwaarde die afhankelijk is van de evolutie van de resultaten van Friends of  IZI69 comm V., en kan dus in geval van terugbetaling aanleiding geven tot een waardevermindering; de terugbetaling van aandelen gebeurt ten hoogste tegen de nominale waarde en kan nooit aanleiding geven tot een meerwaarde;
– de aandelen zijn vrij verhandelbaar. De houder van aandelen die zijn investering wil terugkrijgen kan ze verkopen zonder goedkeuring van de Raad van Bestuur.

Het is dus mogelijk dat Friends of  IZI69 comm V. onvoldoende middelen inzamelt om de ontwikkeling van haar project voort te kunnen zetten en de investeerder zou, gezien de tot op heden opgestapelde verliezen, een verlies kunnen lijden op het bedrag van zijn investering. Er dient ook opgemerkt te worden dat uit artikel 371 van het Wetboek van vennootschappen voort vloeit dat de vennoot van een coöperatieve vennootschap die uitgesloten is, uitgetreden is, of die gedeeltelijk zijn aandelen heeft teruggetrokken, gehouden is om toch zijn verplichtingen na te komen gedurende vijf jaar en vóór het einde van het jaar waarin zijn uitsluiting. Dit altijd binnen de grenzen van zijn verbintenis als vennoot en proportioneel met de waarde van de aandelen die hij had.

Deel 2.

Informatie over de emittent.

Identiteit van de emittent

1. Maatschappelijke zetel, rechtsvorm, ondernemingsnummer en webadres Het huidig aanbod betreft aandelen  van de Europese commanditaire vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Friends of IZI69 comm V., die opgericht is in België in overeenstemming met de Verordening 1435/2003 van de Europese Raad van 22 juli 2003 betreffende het statuut van een Europese Commanditaire Vennootschap, met ondernemingsnummer BE0755.767.976 en met website: www.izi69.be
2. Beschrijving van de activiteiten van Friends of  IZI69 comm V. is opgericht op 06 oktober 2020, met als maatschappelijk doel : handel in dranken, niet alcoholisch.
Deel 3.
Informatie over het aanbod
A. Beschrijving van het aanbod
1. Rechtsgrondslag, bedrag en duur van dit openbaar aanbod geniet van de vrijstelling om een prospectus uit te geven zoals bepaald in artikel 7, § 1, 2°, a) van de wet van 11 juli 2018 handelend over de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten aan en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Het maximumbedrag van dit aanbod wordt vastgesteld op 190.000 deelbewijzen. Is voor onbepaalde tijd en annuleert en vervangt alle eerdere aanbiedingen van Friends of  IZI69 comm V.

Deel 4.
Informatie over de beleggingsinstrumenten
1. Aard, categorie, munt en nominale waarde van de coöperatieve aandelen De roerende waarden die Friends of  IZI69 comm V.aanbiedt, zijn aandelen die het variabele kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Het maatschappelijk kapitaal van Friends of  IZI69 comm V. wordt momenteel vertegenwoordigd door aandelen op naam:
– aandelen met stemrecht

2. Rangorde van nieuwe aandelen in de kapitaalstructuur.
De nieuwe aandelen zijn, net als de andere bestaande aandelen, gewone aandelen en nemen de laatste plaats in in de kapitaalstructuur in geval van insolventie. De stemrechten verbonden aan de nieuwe eenheden zijn dezelfde als die verbonden aan de bestaande eenheden.

3. Rechten verbonden aan de aandelen
De aandeelhouders hebben het recht deel te nemen aan de algemene vergaderingen en daar hun stemrecht uit te oefenen.  Elke vennoot met aandelen  beschikt over een stem, afhankelijk van het aantal aandelen. Een vennoot mag zich enkel door een andere vennoot laten vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen. Elke vennoot mag slechts één andere vennoot vertegenwoordigen. De beslissingen moeten worden goedgekeurd door zowel (i) een absolute meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde maatschappelijke aandeelhouders ,

4. Dividendbeleid
Elk aandeel, van om het even welke categorie, geeft recht op een mogelijke uitkering van een dividend op de eventuele gerealiseerde winsten. De algemene vergadering beslist over de mogelijke toekenning van een dividend, dit op voordracht van de raad van bestuur en in overeenstemming met de statutaire bepalingen over de winstverdeling. Het dividend is gelijk voor alle categorieën aandelen en er wordt geen pro rata toegepast tussen de verschillende categorieën van aandelen.  Overeenkomstig  de statuten geeft elk aandeel recht op dividend vanaf de dag van onderschrijving tot de datum van ontslag. De houder van een aandeel heeft dus recht op de een dividenden . Het dividend (een variabel inkomen dat beslist wordt door de algemene vergadering op voordracht van de raad van bestuur) dat kan worden uitgekeerd, is beperkt. Het is onderworpen aan wettelijke, statutaire en reglementaire bepalingen die de uitkering ervan kunnen beperken of opschorten. De investeerder moet niettemin worden ingelicht over het feit dat de financiële prognoses aantonen dat Friends of IZI69 comm V., voordat zij haar activiteit en haar inkomsten aanzienlijk heeft kunnen ontwikkelen, niet in staat zal zijn dividenden uit te keren. Tot op vandaag is er geen dividendbeleid uitgestippeld betreffende het moment waarop Friends of IZI69 comm V. in staat zal zijn een vergoeding te betalen op de aandelen.

HEEFT U VRAGEN? NEEM CONTACT MET ONS OP

 Wenst u meer informatie te ontvangen over onze investeringsmogelijkheden? U kunt te allen tijde contact met ons opnemen. Wanneer u het contactformulier op deze pagina invult, ontvangt u van ons alle informatie