Tax Shelter

Tax Shelter voor startende ondernemingen

Laatst gewijzigd op 18 jun 2020

Wat houdt de maatregel in

Particulieren kunnen een belastingvermindering bekomen in de personenbelasting van 30 of 45% indien zij rechtstreeks nieuwe aandelen verwerven van een startende vennootschap of via een crowdfundingplatform (rechtstreeks of onrechtstreeks via een financieringsvehikel).

Ook indien zij onrechtstreeks deze aandelen verwerven is een belastingvermindering van 30% mogelijk: via nieuwe rechten van deelneming op naam in een openbaar startersfonds of private startersprivak, die op hun beurt investeren in aandelen van startende vennootschappen.

Met deze maatregel wil de federale overheid kleine vennootschappen van maximum 4 jaar oud ondersteunen die nood hebben aan kapitaal voor de financiering van hun start. Een kleine vennootschap kan via deze fiscale maatregel maximaal € 250.000 ophalen. Deze maatregel werd uitgebreid met de Tax Shelter voor scale ups, gericht op groeibedrijven van minstens 4 jaar oud. De investeerders kunnen maximum € 100.000 per persoon en per jaar via deze Tax shelter en de Tax shelter voor start ups investeren.

Er werd op 12 juni in het kader van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming beslist om tijdelijk een Tax shelter-systeem Covid-19 in te voeren dat openstaat voor alle kmo’s die de gevolgen van de Covid-19-crisis hebben ondervonden. Dit moet nog juridisch worden uitgewerkt. We houden je op de hoogte. Zie www.premier.be/nl/nieuwe-maatregelen-voor-het-derde-luik-van-het-federaal- plan-voor-sociale-en-economische-bescherming.

Wie komt in aanmerking als investeerder

Wie komt in aanmerking

De investeerder is een rijksinwoner (onderworpen aan de personenbelasting) of een niet-rijksinwoner (onderworpen aan en geregulariseerd in de belasting van niet-inwoners, natuurlijke personen).

Zowel de familieleden van de oprichters als de werknemers van de  onderneming kunnen dit fiscaal voordeel verkrijgen als ze in de startende onderneming investeren.

Wie is uitgesloten als investeerder

Een belastingplichtige kan voor de verwerving van de aandelen van een start-up niet van het fiscaal voordeel genieten indien:

 • hij rechtstreeks of onrechtstreeks (via een managementvennootschap bijvoorbeeld) op het ogenblik van de kapitaalinbreng een bedrijfsleider is (zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid van het WIB 92 );
  hij rechtstreeks of onrechtstreeks een bedrijfsleider (zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid van het WIB 92 ) tenzij
 • hij daarvoor geen vergoeding ontvangt (aan deze voorwaarde moet gedurende 48 maanden na de investering worden voldaan) ;
 • hij als vaste vertegenwoordiger van een andere vennootschap een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een gelijksoortige functie uitoefent (aan deze voorwaarde moet gedurende 48 maanden na de investering worden
  voldaan) ;
 • hij een aannemings- of lastgevingsovereenkomst heeft gesloten met een andere vennootschap waarvan hij aandeelhouder is én waarbij deze andere vennootschap er zich toe verbonden heeft om tegen vergoeding een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of technische aard op zich te nemen in het bedrijf (aan deze voorwaarde moet gedurende 48 maanden na de investering worden voldaan)

Bezoldigingen van bedrijfsleiders worden hierbij gedefinieerd (artikel 32, eerste lid van het WIB 92) als alle beloningen verleend of toegekend aan een natuurlijk persoon die:

 • een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functies uitoefent;
 • in de vennootschap een leidende functie of een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of technische aard, uitoefent buiten een arbeidsovereenkomst.

De permanentievoorwaarde is van toepassing voor de investeringen uitgevoerd vanaf 1 januari 2019 (aanslag 2020). De woorden “op het ogenblik van de kapitaalinbreng” werden met ingang van dezelfde periode geschrapt.

Drempels

De investeerder kan maximum € 100.000 per jaar via de “Tax shelter voor start ups én scale ups” samen investeren.

De belastingvermindering geldt niet voor het gedeelte van de investering waarmee de investerende belastingplichtige meer dan 30% zou verwerven in de vennootschap. Als de voormelde drempel van 30% wordt overschreden, wordt de belastingvermindering beperkt tot een investering ten belope van de eerste 30%.

Meer informatie over de berekening van deze vertegenwoordiging kan je terugvinden in de ‘Circulaire 2020/C/75 over de belastingvermindering Tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen)’.

Wie komt in aanmerking als begunstigde vennootschap

Definitie startende vennootschap

De investering moet gebeuren naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap of naar aanleiding van een kapitaalverhoging binnen de 4 jaar na de oprichting ervan. Het gaat in beide gevallen om vennootschappen die ten vroegste op 1 januari 2013 werden opgericht. Een vennootschap wordt geacht te zijn opgericht:

 • op datum van de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de ondernemingsrechtbank;
 • of op datum van een gelijkaardige registratieformaliteit in een andere lidstaat van de EER (Europese Economische Ruimte).

Wanneer de activiteit van de vennootschap bestaat uit de voortzetting van een werkzaamheid die voorheen werd uitgeoefend door een natuurlijke persoon of een andere rechtspersoon, wordt de vennootschap, geacht te zijn opgericht op
het ogenblik van de eerste inschrijving in de Kruispuntbank van  Ondernemingen (KBO) door die natuurlijke persoon, respectievelijk van de neerlegging van de oprichtingsakte van die andere rechtspersoon ter griffie van de
ondernemingsrechtbank of van het vervullen van een gelijkaardige  registratieformaliteit door die natuurlijke persoon of andere rechtspersoon in een andere lidstaat van de EER.

De datum van de inschrijving op de kapitaalverhoging is bepalend voor de berekening van de 4 jaar, niet de datum van de effectieve storting.

Definitie microvennootschap en kleine vennootschap 

Voor het aanslagjaar dat verbonden is met het belastbaar tijdperk waarin de kapitaalinbreng wordt gedaan, moet het gaan om een microvennootschap (zoals gedefinieerd in artikel 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) of een kleine vennootschap (zoals gedefinieerd in artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) die voor het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van volgende criteria overschrijdt:

microvennootschap kleine vennootschap
jaargemiddelde personeelsbestand 10 50
jaaromzet, excl. btw € 700.000 € 9.000.000
balanstotaal € 350.000 € 4.500.000

Wanneer meer dan één van de criteria wordt overschreden of niet meer wordt overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich in twee opeenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan dan in vanaf het daaropvolgende boekjaar.

In het geval van verbonden vennootschappen, moeten de criteria inzake omzet en balanstotaal op geconsolideerde (gegroepeerde) basis worden berekend. Wat het criterium personeelsbestand betreft, wordt het aantal werknemers opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt  tewerkgesteld. Wanneer er boekhoudkundig geen consolidatie wordt opgemaakt, kan men kiezen voor een alternatieve consolidatie (verhoging van de drempels met 20% tot € 10,8 miljoen omzet en € 5,4 miljoen balanstotaal).

Een vennootschap die haar activiteit start, en dus niet beschikt over deze cijfers, moet de criteria bij het begin van het boekjaar te goeder trouw schatten.

Andere voorwaarden

Deze maatregel richt zich tot kleine vennootschappen die gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het moet gaan om een binnenlandse vennootschap of een vennootschap uit de EER die in België over een ‘Belgische inrichting’ beschikt. De vennootschap mag ten vroegste op 1 januari 2013 zijn opgericht.
 • De vennootschap mag niet opgericht zijn in het kader van een fusie of splitsing van vennootschappen. In die gevallen gaat het immers niet om een startende vennootschap.
 • De vennootschap moet voldoen aan de definitie van een kleine vennootschap (zie hoger).
 • De vennootschap mag geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap zijn .
 • De vennootschap mag geen ‘vastgoedvennootschap’ zijn .
 • De vennootschap mag niet zijn opgericht met het oog op het afsluiten van management- of bestuurdersovereenkomsten of haar voornaamste bron van inkomsten halen uit management- of bestuurdersovereenkomsten .
 • De vennootschap is niet beursgenoteerd.
 • De vennootschap mag, in het verleden nog geen kapitaalvermindering hebben doorgevoerd, behoudens de kapitaalverminderingen ter aanzuivering van een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies, of dividenden hebben uitgekeerd.
 • De vennootschap maakt niet het voorwerp uit van een collectieve insolventieprocedure of bevindt zich niet in de voorwaarden van een collectieve insolventieprocedure.
 • De vennootschap mag de ontvangen sommen niet gebruiken voor de uitkering van dividenden of de aankoop van aandelen, noch voor het verstrekken van leningen .
 • De vennootschap mag na de storting van de sommen door de belastingplichtige niet meer dan € 250.000 fiscaal aangemoedigde inbrengen ontvangen hebben tijdens haar bestaan. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd

Aan volgende voorwaarden moet de vennootschap voldoen gedurende 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen. Als deze voorwaarden niet langer vervuld zijn tijdens deze periode zal de belastingvermindering gedeeltelijk worden teruggenomen.

Meer details over deze voorwaarden zijn terug te vinden in de ‘Circulaire 2020/C/75 over de belastingvermindering Tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen)’ op MyMINFIN.

Er zijn geen beperkingen naar activiteitensector waarin de vennootschap actief is.

Vzw’s zijn in beginsel niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting en komen dus niet in aanmerking voor deze maatregel. Coöperatieve vennootschappen kunnen aanspraak maken op deze maatregel als aan alle voorwaarden wordt voldaan (zie Circulaire)

Bijkomende voorwaarden

 • De maatregel heeft steeds betrekking op nieuwe aandelen uitgegeven:
  • naar aanleiding van de oprichting van de startende vennootschap;
  • of naar aanleiding van een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na de oprichting van de vennootschap
 • Het moet gaan om aandelen op naam, ingeschreven in het andeelhoudersregister gehouden door de startende vennootschap.
 • Die aandelen moeten een fractie vertegenwoordigen van het kapitaal van de startende vennootschap.
 • Zij moeten in geld zijn betaald. Inbrengen in natura zijn uitgesloten.
 • De aandelen moeten volledig volstort zijn, d.w.z. volledig betaald, naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap of de kapitaalverhoging.
 • In het geval van een kapitaalverhoging met uitgiftepremie, is de belastingvermindering van toepassing op het bedrag dat werd geïnvesteerd in de betrokken aandelen, uitgiftepremie inbegrepen.

Investeren in aandelen van een startende vennootschap

Voor een directe investering in aandelen van een startende vennootschap bedraagt de belastingvermindering:

 • 30% van het geïnvesteerde bedrag in kleine vennootschappen;
 • 45% van het geïnvesteerde bedrag in microvennootschappen.

De belastingvermindering kan genoten worden voor het aanslagjaar dat betrekking heeft op het inkomstenjaar waarin de investering is gebeurd. De  belastingvermindering is niet terugbetaalbaar (geen belastingkrediet) noch overdraagbaar.

Investeren via erkende crowdfundingplatformen (incl. financieringsvehikel)

Omvang steun

Voor een investering in aandelen via een een erkend crowdfundingplatform of de investering in een nieuw beleggingsinstrument uitgegeven door een  financieringsvehikel (dat wordt opgezet door een erkend crowdfundingplatform) bedraagt de belastingvermindering eveneens:

 • 30% van het geïnvesteerde bedrag in kleine vennootschappen;
 • 45% van het geïnvesteerde bedrag in micro-vennootschappen.

De belastingvermindering kan genoten worden voor het aanslagjaar dat betrekking heeft op het inkomstenjaar waarin de investering is gebeurd. De  belastingvermindering is niet terugbetaalbaar noch overdraagbaar.

Crowdfunding en financieringsvehikel

Bij crowdfunding wordt een beroep gedaan op het grote publiek om gelden in te zamelen voor de financiering van specifieke projecten, doorgaans via een interactieve website (een platform).

Investeerders kunnen rechtstreeks investeren in een onderneming op een  crowdfundingplatform maar ook onrechtstreeks via een financieringsvehikel.

Voor meer informatie zie www.vlaio.be/nl/begeleiding- advies/financiering/mogelijke-financieringsbronnen/crowdfunding.

Erkende crowdfundingplatformen

Zowel de rechtstreekse investeringen op een crowdfundingplatform als de investeringen via een financieringsvehikel moeten gebeuren op een vergund crowdfundingplatform dat voldoet aan bepaalde voorwaarden opgelegd door FSMA (de)

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Voor meer info zie Reglementair kader op www.vlaio.be/nl/begeleiding- advies/financiering/mogelijke-financieringsbronnen/crowdfunding.

Deze erkende/vergunde platformen kunnen geraadpleegd worden op de website van FSMA op de volgende 2 lijsten:

 • Alternatieve-financieringsplatformen met vergunning in België;
 • Gereglementeerde ondernemingen die het voornemen hebben meegedeeld om in België alternatievefinancieringsdiensten te verrichten.

Momenteel zijn dit de platformen die een Nederlandstalige site aanbieden en zich richten op projecten in het Vlaams Gewest en waar deze maatregel kan worden toegepast: Bolero Crowdfunding, Spreds en LITA.co.

Investeren via een openbaar startersfonds

Omvang steun

Voor een investering via een openbaar startersfonds bedraagt de  belastingvermindering 30% van het geïnvesteerde bedrag. Dit openbaar startersfonds zal de ontvangen sommen investeren in nieuwe aandelen van startende vennootschappen.

Voor deze investeringen zal de belastingvermindering van toepassing zijn in het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het startersfonds zijn beleggingsverplichting heeft bereikt. Ook hier geldt dat de belastingvermindering niet terugbetaalbaar is noch overdraagbaar.

De inschrijving moet gebeuren met inbrengen in geld.

Definitie openbaar startersfonds

Een openbaar startersfonds is een alternatieve instelling voor collectieve belegging (afgekort AICB) die moet worden opgericht in de vorm van een openbare  beleggingsvennootschap met een vast aantal rechten van deelneming die investeert in bepaalde beleggingen. Zij staan onder het toezicht van de FSMA die een lijst van deze openbare startersfondsen zal publiceren. Zie www.fsma.be/nl/content/instellingen-voor-collectieve-belegging (Openbare instellingen voor collectieve belegging naar  Belgisch recht – lijst 2). Momenteel bevat deze lijst nog geen Belgische openbare  startersfondsen.

Investeren via een private startersprivak

Omvang steun

Voor een investering via een private startersprivak bedraagt de  belastingvermindering 30% van het geïnvesteerde bedrag. Deze private startersprivak zal de ontvangen sommen investeren in nieuwe aandelen van startende vennootschappen.

Voor deze investeringen zal de belastingvermindering van toepassing zijn in het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin de private startersprivak zijn beleggingsverplichting heeft bereikt. Ook hier geldt dat de belastingvermindering niet
terugbetaalbaar is noch overdraagbaar.

Definitie private startersprivak

De private startersprivak is een private AICB die moet worden opgericht in de vorm van een beleggingsvennootschap met een vast aantal rechten van deelneming. Zij staan niet onder het toezicht van FSMA, maar moeten zich inschrijven bij FOD
Financiën. Meer informatie over de erkenning en een lijst van erkenningen kan je raadplegen op de website van FOD Financiën. Momenteel zijn er nog geen private startersprivaks actief.

Aanvraagprocedure

Om te kunnen genieten van de belastingvermindering moeten er jaarlijks  documenten worden bezorgd aan de investeerder. Een afschrift hiervan moet vanaf 1 januari 2020 via elektronische weg worden bezorgd aan de Administratie.

Investering in nieuwe aandelen van startende vennootschappen, al dan niet uitgegeven via een crowdfundingplatform, en investering in nieuwe beleggingsinstrumenten uitgegeven door een financieringsvehikel

 • een document voor het jaar van verwerving van de aandelen van de startende vennootschap (al dan niet via een crowdfundingplatform) of van de nieuwe  beleggingsinstrumenten waarin wordt bevestigd dat de startende vennootschap aan alle voorwaarden voldoet;
 • een document voor elk van de vier jaren volgend op het jaar waarvoor de belastingvermindering wordt verleend waarin wordt bevestigd dat:
  • de aandelen of beleggingsinstrumenten nog steeds in het bezit zijn van de investeerder op 31 december van het belastbaar tijdperk;
  • de startende vennootschap nog steeds voldoet aan bepaalde voorwaarden voldoet;
 • een document voor het jaar van vervreemding van de aandelen of  beleggingsinstrumenten indien de investeerder ze vervreemdt binnen de 48 maanden na de verwerving ervan.

De startende vennootschap of het financieringsvehikel moet de belastingplichtige deze documenten bezorgen vóór 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar van de verwerving van de volledig volstorte aandelen of de nieuwe beleggingsinstrumenten en van de vier daaropvolgende jaren.

Investering in rechten van deelneming in een openbaar startersfonds of een private startersprivak

 • een document voor het belastbaar tijdperk waarin de datum van 31 december valt waarop aan de investeringsvoorwaarden is voldaan (= jaar waarvoor de  belastingvermindering wordt toegekend);
 • een document voor elk van de vier jaren volgend op het jaar waarvoor de belastingvermindering wordt verleend;
 • een document voor het jaar van vervreemding van de rechten van deelneming indien ze worden vervreemd binnen de periode van 48 maanden na het einde van het belastbaar tijdperk waarvoor de belastingvermindering wordt toegekend.

Het openbaar startersfonds of de private startersprivak moet deze documenten bezorgen aan de belastingplichtige vóór 31 maart van het jaar dat volgt op het belastbare tijdperk waarin de datum van 31 december valt waarop het openbaar
startersfonds of de private startersprivak aan de investeringsvoorwaarden voldoet (= jaar waarvoor de vermindering wordt toegekend) en van de vier daaropvolgende jaren.

Meer informatie over de inhoud van deze documenten kan je terugvinden bij 7.2 Wat moeten de verantwoordingsstukken vermelden? in de ‘Circulaire 2020/C/75 over de belastingvermindering Tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen)” op MyMINFIN.

Sinds 28 januari 2020 worden er nieuwe attesten voorgesteld. Deze informatie kan je terugvinden op de website van Financiën (zie particulieren > belastingvoordelen > Tax Shelter – Investeren in een startende onderneming):
financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/116-modelattesten-20200131.pdf.

Een kopie van deze attesten moet tevens elektronisch worden bezorgd aan de administratie. Dit gebeurt via de toepassing Belcotax-on-web. Deze toepassing is toegankelijk via het adres: finances.belgium.be/nl/E- services/Belcotaxonweb.
KMO Centrum Brussel II – Documentatiecentrum – Bedrijfsvoorheffing

Kruidtuinlaan 50, bus 3406
1000 Brussel
Tel.: 0257 529 90
Kmo.bv.bru2.prp.pme@minfin.fed.be

CONTACT

Bijkomende informatie over deze maatregel kan je terugvinden op de website van  Financiën (zie particulieren > belastingvoordelen > Tax Shelter – Investeren in een  startende onderneming) of in de ‘Circulaire 2020/C/75 over de belastingvermindering Tax shelter voor startende ondernemingen  (vennootschappen)” op MyMINFIN.

Contactcenter

Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
België
T 02 572 57 57
financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/tax-shelter-–-invester

HEEFT U VRAGEN? NEEM CONTACT MET ONS OP

 Wenst u meer informatie te ontvangen over onze investeringsmogelijkheden? U kunt te allen tijde contact met ons opnemen. Wanneer u het contactformulier op deze pagina invult, ontvangt u van ons alle informatie